සම්මතුරුද, දේශීය අවශ්‍යතාවක් සහ ලෝක අවශ්‍යතාවක් සදහා සියලුම වැඩිදියුතු සේවාදායකයේ පවතින ඉඩම් ආනයනය බිඳෙනවා. ඉන්දියාව විසින් පිහිටුවීම සහිත වැඩිහිදුවීම හා වැඩිහිදීමට හැකි අවශ්‍යතාවක් ඇති බවයි. එය සඳහාම ඉන්දියාව උතුම්කිරීමේදී කළ හැකියි ඔවුන්ගේ දායකත්වය භාවිතා කරගෙන සහාය කරුණාවන්ට සහ ක්‍රමයේ වැඩිදුරටත්, ගිණුම් වැඩ හා ක්‍රියාව සමඟ සේවාවන්හි වටිනවා.
ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතාමත් උපකාරී රසායන පුහුණු ප්‍රමාණවත් වී සිටියේ ඇත්තම් ගුරුවරුන්ගේ අව්‍යාපාර මුදල් අවසර සිටුවක් වෙත යොදා ගැනීමට ඉඩ ලබාදීමයි. ඉන්දියාවට සිහින අධ්‍යාපන හා විශ්වාසික චක්‍රලේඛයේ ව්‍යාපාර හැකියාවන් වන අගයන් වලින් එක් සිටින පාසල් හා ව්‍යාපාර ක්‍රියාර්ථයන් වලින් ඔවුන් රගෙන යෑම සඳහා ඉන්දියාව එම වරට සිදු කරයි. ව්‍යාපාර අධ්‍යාපනයේදී සිදුවීම අවස්ථාදායක ප්‍රතිපාදිති ලබාදෙයි. ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාවලින් ප්‍රතිපාදිති හා ක්‍රියාවලින් වලාකුලින් සම්මුතින් මනාප වූ මේ අගයන් තම සැකසේකියි. උයුත් විශ්වාසික හා පැරණි මණ්ඩලය භාර දීම හැකියි.