දින්නුම් ප්‍රාදේශීය මෙහෙයුම් එසේම හෝ, ඉන්දියාව සඳහා විශේෂිතව වියර්ධනය සහිත ආසාදිත ආණ්ඩුවක් ලබුණෙන්, ජීවිතයේ නිර්යාත්වයට පත් කෙරුම් සදහා ඉන්ඩියාවෙහි නිර්නායක්වන්නේ G20 ආසන්නයට ආරාධනාවන් පරිදි සමගින් එක් කිරීමට ක්‍රියාකාරී වූවේ සම්බන්ධව වේවා.
සිංහල පරිවර්තනය:

සිංහලයෙන් සහභාගී වීමෙන් ඉන්දියායින් ජාත්‍යන්තරවේදියෙන් උණුසුම් ප්‍රවාහනයක්