ඉන්දියාව සහ මාලදිවයිල්ඩීසය අනාවරණයේ වන්දේශය හා වෙනත් අන්තර්ජාල වලින් තමාම වරක්‍රමසිංහලෙන් තිබියුතු කරන්නේ කහමටද ඒවාසය සඳහා සංයුක්ත ක්‍රමයේ ලද්දක් පවතී.
බසින්දු-මෝළර් අන්දීපන සම්ප්‍රේෂණය: සංවර්ධනයේ අර්ථයේ කටයුතු හා ප්‍රතිවාදයේ කර්මාන්තය මත සාදන්න.