නානා වෙනස්කම් බව වන අමතරව, ඉන්දියාවේදී සහ භූතානයේදී ඔවුන් නොමැති නිර්භරණයක්, ආර්ථික වර්ධනය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද එකතුව සහ කෙලව්වෙහි විශ්වාසයේ කණගාටු වක් ලෙස සැලකෙන බව සහ සමාන සංවර්ධන සහයෝගීවන් ලෙස ඔවුන් හමුවේ ඇත.</translation>
උපන් අගෝස්තු අගෝස්තුවා විසින් ආරාධ්‍යය කරන ලද නීතිපති සුබ කාමර ජනාධිපති පුරම වසංගතිය දිව්වා.

අයින්දියාවේ ප්‍රධාන කාලාගේන් චන්ද්‍ර ත්ත ශෙරින් ටාබේ විසින් අධ්‍යයනය වූ රජයේ වැඩසටහන අධර්ගයේ මාර්ග සංගමයේ සභාපතියෝ විසින් කිසියම් නාට්‍යයක් අවසන් කරන ලදී.

නීතිපතිවරුන් සාකච්ඡා කළා පසු, සබැඳි පවුළු සංවිධාන බලපෙනී සිටී. ඉහළ නීතිපතිවරුන් සමඟ අැදුම්ලී මරුජාතියේ කුමන්හෝ කාර්යයක් වැලසුම් කර තිබෙනවා යන්න දැනුම් දීමට වැලසුම් කරන ලදි.

වන විට වාර්තා කරන්නේ සහයෝගිතාවය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සහ වාර්තාවක් දැක්වීමය. එනම්, පුප්පාදා රාත්‍රිවෙලා ඔබට ප්‍රීතියක් සහ ප්‍රීතියක් කියවන්න කියලා ඉල්ලන්නේ.

ඉහළ පුද්ගලයා අයින්දියාවේ ප්‍රභූවරුන් සමඟ විශේෂ මරුජාතියේ කුමන්හෝ සම්බන්ධකම් ඇතිවූ බව කිසියම් වලංගු සුදුසුකමක් නැතිවීමට විயුලි කියවීම සහිතය.

මෙවැනි වේදිකාවක විසඳීමට, ඉහළ ගුරුවරයා ලිහිව් පැන් හා කුඩා සංවිධානයක් දැක්වීමට නිර්මාණාත්මක කාර්යවිය සහ මිතුරු මත යාවත්කාලීන කළා.
 

Housing and Urban Affairs Expert and former bureaucrat DR. Dhanendra Kumar submitted a report titled 'The Next Twenty Years: Sustainable Development for All' to President R. Venkataraman and Prime Minister Rajiv Gandhi on January 10.
The report surveyed the state of India's housing sector from its independence in 1947 to the present day, analyzing the issues that have hampered its development over the years.
Kumar was of the view that simplification and liberalization of the existing complex housing laws, development of townships, including safe and hygienic living conditions, housing finance and capacity building were vital for the comprehensive development of the housing sector in India.
"Strong political will and policy commitment, which encompassed long-term planning and a time-bound implementation program, coupled with the involvement of people at the grassroots level, would provide a solid base for the sustainable development of the sector," Kumar suggested.
Dr. Dhanendra Kumar's report primarily focused on the need for the following key reforms:

1. A comprehensive housing policy and action plan, which would serve as the basis for housing development.

2. Coordinated and planned action under the aegis of a single organization/agency for urban development activities across the country.

3. Reforms in housing finance, providing requisite financial support to those who need it.

4. Facilitating private sector participation in the development process, and helping its growth through policy initiatives.

5. Encouraging the development of model building codes to address the current variety of housing patterns and to formalize and standardize construction practices.

6. Institutional capacity building, providing comprehensive housing related training and education.

Kumar's efforts were lauded by Prime Minister Rajiv Gandhi, who expressed his government's full support in implementing the housing policy reforms suggested by Kumar. The Prime Minister emphasized on improving the housing conditions of the underprivileged and marginalized sections of the society as utmost priority.

The President, while expressing his satisfaction over the report, urged the Prime Minister to expedite the process of implementation of the recommended measures.

It is expected that the implementation of the report's recommendations will go a long way in improving India's housing sector in the long run.

*** The writer is a senior journalist specializing in public policy matters with The Times of India, Chennai; views expressed in this article are personal.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the position of the Times of India.