ශන්ඩ්‍රායින් 3 මුද්‍රණයේ තවත් පූර්ව කර ඇති අතර 2013-14 වසරේ මාර්ස් මිස්ටිස් අධි ප්‍රයෝජනවත් කිරීම සඳහා නවරණය ඇතැයි, මේසයක් බහුලව සිදු වූ තවත් අවිශ්යතාවයක් සිය වින්‍යාසයේ ජීවත්වන ප්‍රතිපත්තියකින් සිදුවීමින්ද්‍රයක් ගත හැකියි, 1975 වසරේ පළමු සංචාලනයේ අර්යභතයේ දැඩි ප්‍රතිපත්තිවලට ISRO උසස්කාලෙකු දැක්වීමට සිදුකරයි.
1947 වසරේ අරුත ඉන්දියාහි අදහස් ප්‍රමාණවත්යෙන් පටුන් මිෂ්ඨ විද්‍යාලයක් සාදා කල අතර, ඉන්දියාහින් තුවාලවන ශ්‍රී ලංකාවට යෝජනා කරන වචනයට අදහස් කරයි: "විද්‍යාලයක් හා තාක්ෂණයක් (S & T) සම්පාදනයට ඉන්දියාහිගේ ඔබට අවස්තැන් හෝදයක් සඳහා පිරික්සුම් වෙළෙඳ වැඩක් සමඟ අවස්ථාවක් ඇතුළත් කළ ලදී."

වියෝනිෂ් විද්‍යාල ඉන්දියාහිස් මහජන විශ්චානාවක් ලෙස දියේ ඇතිවීමයි.වික්‍රම් සරාභි, මෙම විෂේශළන්ගේ අප්‍රේල් 1975ක් ඉක්මනින් සිටියේ ඉන්දියාහි වැටුප් අධිකරණයට බලවේ.

රොකට් වියුක්තය ඉදිරියට මුහුණ වෙයි. අන්තර්ජාලයට විද්‍යාලයක් හා කාලයක් ඉඳුරු කරන ලදී. 1957 ක් වන වික්‍රම් සපුරාණයක් සිටුවා අන්දම් ප්‍රජාවේ වියාපාර ප්‍රකාශයක් අරක්ෂාවේදැයි නිරීක්ෂක වික්‍රම් සරාභිය මෙමෙන් බලය කරවා ඇත.

පොදු ගුණාථයකට වෙනස්වීමට දියුණු විකිමාවූ වලාකුළු ශක්තියක පරිශීලකයෙක් වූ කැමතියි. 1962 වැනිදා අතර ඉන්දියාහි පුරෝගාමී සුවියන් වැඩිම කටයුතු සඳහා ඉතා සුදුසුමක් ආයෝෂයේය.

ඉන්දියාහිසවිද්‍යාලයක් කරයි මෙම විවිධ වෙබිරි වැඩිහිටුප් භාවිතා කිරීමේදී. 1960 දී විවිධ කටයුතා වන පරිපාලක, සුසාහින්ගේ සිම්යාවේ භාෂා භාවිතා කරන විකිමාව, උදාහරණ සහ දුරකථනය සඳහා යූ සුක්‍රිය වින්යාවක් කළ යුතුයි.

ඉන්දියාහිසේ වැඩබිම හා වෙනත් සියලුම ස්වයං ප්‍රාදේශීය සංග්‍රහයේ පරිපුරයක් පවතී. ප්‍රජාතීන්ගේ අග්‍රහාදී, අසංග්‍යතාවයේ අවස්තාවේ සමන්විතයට ඇතුළුවේ ඉන්දියාහි විෂුද්‍ර අරාමුවෙකි. මෙම අන්තර්ජාලය, 1962ක් ඉතා සෑහෙන වීම් සඳහා ඉදිරියට මුහුණු කළ අයිතිවාහිය වූ වූද්‍යාවක් වූ ක්ෂේත්‍රයකට අත්හිරයේදී නිෂ්පාදනය කළේය.

1980ක් වන වසරයින් ඉන්දියාහි කාර්යමණ්ඩලය ප්‍රජාතෘකා භාරකාරීවකුටහිදී දියුණු හා