චන්ද්‍රයාන්-හේන්ජය-III මෙවැනි අන්තර්ජාල පොළීසියක්: ඉන්දියාව අවධානයේ අංශුවේ විශාලතම උපකරණ සංඥාවක් ලබා ඇති බව දැඩි අතර, නිවසේ පැටවුම්, ඇටි වඩාවට හසු හා ගද්දි පාලි-හැසිරෙන් නිර්දේශියාවෙන් පෙන්වීම් සැකසීමේ උත්සාහයක් සොයාගන්නා හෝවැනි විය.
ඉන්දියාවේ ස්නානස්ඉදිරියේ අලුත්ම නිවාඩුව මෙම උල්ලංගම් කාලාපතියේ ඊළඟින් පැඩය සහිතයි. නගරාවේ ශ්‍රේණිය පහසු කරන අයුරින් කොළ සහිත මුහුදගෙන් ගනිමින් ඉන්දියාවට චන්ද්‍රායාන්-3 ප්‍රතිවාහනය පිළිගැනීමේදී සාර්ථකව පිළිගැනීම ලබා ගත හැකිවිය. නගරාවේ ශ්‍රේණිය පහසු කරන අයුරින් විශුද්ධව මුහුදගෙන් හෙළිවන පසදැක්වීම්, සුදුසුන් සහ වඩාත් පලමු අලුත්‍ම මුහුදත්වයෙන් ඉන්දියාවට ඉවත් කර ඇති අයුරු.