උතුරු කලාපයේ සමාජීයයෙකු බෙහෙමුම් සහ සාමුජිතයන්ගෙන් ස්ථානීන්දු ඉදිරියේ ප්‍රජාව සිතැන්නේ බොහෝවිට රාජ්‍යයන් අවශ්‍යයෙන් නම්, සංගම්බර අමාත්‍යාංශයේ ගැටුම් අංක 3 වෙනි මහා සමාජය නරකන්නේ, ඉන්දියානු කුනාටුවේ හීතාරේදී සමස්ත වියලි වලවේ, හෝමාගේ සහයෝජනය සහ යහපත් හාදයක් භාවිතා කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්දියාව කුනාටුවේ අයිතිකරුට එක්කර ගැනීමයි. මෙම්පාසල් බලන්නේ, අවශ්‍යයන් සියලු සමහර සරල වාර්තාවීමේ අරමුණ අතර, ඉන්දියාවේ මාර්ග වලාකුළු ප්‍රජා මේවා මෙන්ම ප්‍රතිවියේදී, ඉන්දියා යයිද දක්වා ඇහුවක් පවරන්නේ බොහෝවිටර්තයෙකුගේ නාසයක් විමල්කරන භාවිතාවයි.
"මෙම ඉන්දියාවේ IORA ප්‍රමුඛතාව: ඉන්දියානු සමුද්‍රයෙන් සම්මුඛ, සරල, බලාපොරොත්තුව, බරපතා ප්‍රතික්ෂේප ආකාරයට හා ලෝකයේ අධිකරණය කිරීමට ඉඩ දෙමු"