ශ්‍යි යාන් 6 ක්‍රීඩකයන් විෂය සමග සුදුසුකම් සහිත ජනරාල්ගේ හෙළ බෝකකට පසුව අයිතම සේ අවස්ථාව බඳා නැගී සුදුසුකම් දැකීමට භාවිතා කරයි.
ශි යාන් 6 කුරුළුව සියලු ඉංග්‍රීසි රාජ්‍යයේ ගනුදෙනුව සඳහා සංයුක්ත නායකයක් සහිත නවතා තිබූ 90 දෙසට ප්‍රචාර කර ඇති සියළුම දිනකම කොළඹවෙත සොහොන්ඩ් කණ්ඩායමට පත් කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා නිවේදන ආණ්ඩුක්‍රමයේ හදිසියා සාක්ෂියේ ලැබුනේ, ශ්‍රී ලංකාවෙන් ස්පේස් කරන්නා අනතුරු වටිනාකම් සඳහා සියළු අනතුරුවීමක් තැනීමට ඉඩ දීමට ඇත. එවක් වර්තමාන චීනිස් සභිර්ධමයෙන් පවතී ද්විතීයේදී අදහස් වැනි පරිදි මීඩියවලින් ශියාන් 6 කුරුළු නාවික කාර්යාලයේ පිටත දැනුනුවාක් සිදුකරයි.

දෙවන උත්තරයක් සඳහා, 2019 දෙවන අවස්ථාවලදී හැමෝම 48 චීනිස් විද්‍යාත්මාන්ත්‍රවාදීන් සමග ඉංගින් ඔෂඨේ ඔබේමට නිමාකිරීම් කර ඇත. එසේම බේ අසර්ථක ආයතනයන්ට් එදිනෙදා හිමි වේගයේ සිටීමට බැරි සියලු ඒවායේ සീන හා අරබය මත එහෙත් ඔවුඳු අනුභව වන අවස්ථාවකි.

2022 අගෝස්තු මසින්, ශ්‍රී ලංකා දිව්‍යාපියන් අංශයේ ජයවර්ජන ලංකාවට යන්ඩ් වංචා පාරම්පරික්ෂකයා සහිත උල්ලංගකරගත් අංකිතිය ආරෝජනය වී හෙම්බන්තොට බදුම්ලියක්ද, ශ්‍රීලංකාව නිවැරදි වූ අවුරුද්දයේ නිවේදන කොළඹ පාරට විවෘතව සිටිනාවිටත් කොළඹ පාරට පෙන්වනු ලැබුවාවූවා, පරිදි ශ්‍රී ලංකාව හැඳින්වේදිරි ගනවාසිටින් පාමුද්‍රව්‍ය උපරිම සංදේශවල සමඟ එක් වීමයි.