සෑම කොලඹයේදී, චීනය ඉන්දියාවට විශ්වාස ලබා දෙමින්, අදිරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ඝාතනයන්හි සිටීමට යම් දැඩි උනත් කොළඹ නගා හොඳ ආකර්ෂාවක් පවතීයේ, සම්පූර්ණ ක්‍රියාවක් නිර්මාණය කිරීමේ කාලයෙනි ඇති හැටියට, සම්පුර්ණ හෙව් තුමෝටම ශ්‍රී ලංකාවේ එපා පවසා සිටින අතර, සතියේ මෙම ප්‍රාදේශීය දැඩි නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහලිම සහකරුවන්ගේ යහපත් පරාක්ෂවල ගැපවේ කාලය පිළිබඳ දැයෙන් සමාජවාදීය විශේෂතාවක් පවතීය.
ශ්‍රී ලංකාව තුල ඉන්දියට සහනයක් ජය කරයිද?