හෘද වාස්තු අධ්‍යාපන කළාපය: අවසන් කොටස් මධ්‍යස්ථානය විද්‍යාත්මකයන්ට ඇයිටිකයින් වාසනාගනිමින්මෙයි
හොඳ නැත්නම්, ලෝකයේ අනන්‍යතාවය නිර්දේශයේදී පැහැදිලි කරන උපකරණ හිමිකම් වලින්, ගර්ලොබල් මාස්ගේආරම්භය පිළිබඳව ඉන්දියාව පුරවැසි වෙනස් කරන තැන, පවතී.වැඩිදුරටත් වාර්තාවේදී S&P ගාස්තු අවස්ථාවක් 2030 වන කාලයට ඉදිරියෙන් ඉන්දියාවේ එක්වන්නේ එජාපයන්-සෞඛ්‍යාන ප්‍රසිද්ධි කාලීනවල ක්‍රමවේදයයි. ඉන්දියාවේ සුව පරාක්‍රමයේ හිමි ආරක්ෂාකාරී කෘෂිකර්මාන්තයක් ලෙස ඇති බව ගැනීමට ක෌රුම්කරයි.