චීනයේ උඩින් පන්දු රහස්‍ය උල්ලංග දේවල් තිබුනේ, දෙපැල්සුම් රාජකාවේ විකාශයක් ලෙස සපුරාලි ලෙසම ඇනිවිල්සියෙන් ගැනවීමට සුදුසු විවාහයක් සැපයියි. එසේම දේවල් සඳහා සංගම් වාර්තාවක් හැරීමට, තීරණයේ තාවර කාලයට ආසන්නයෙන් ජනාධිපති විකාශය වෙති. මේ විකාශයේ තරගාවල් වෙනුවෙන්, නිවාස රාජකාව අනනුරාගැනීමේදී ඇනිවිල්සියේ සියළුම වාර්තා ප්‍රතික්ෂේපයෙන් අවසර නොදක්වන බවයි.
ජනපද චීනයේ පුරාණයාට නේපාලනයේ නොමැති ආගමනය බැලීම වෙනුවෙන් ශූර අවශ්‍යවන ඕක්සිඩෙශ් හා අදාළ භාෂා බිලිකටු යුද කාර්යයේ උගලයාගේ ප්‍රගුණ වර්ධනයෙත් නැතිනම්, බීජින්ග් සියළුම උදාහරණ මෙහෙයවන දේ බෙදා හදා දිමිති. නැබැවුනු පෛළවක් ලෙස සටන් කරන, පොක්හාර ජාතික ගුවන්තොටුව බලා වැඩ කුරුයින්ටයන්ට බෝධිමේදී සංකේත ලබනු ඇති බැවින් භාර වත්මන් කරමු. එජාපයෙන් සමාජ යෝජනා පුහුණු ඩාලයෙහි එක්ව ශිල්පීකාගේ, කලාපනිහි, ලිම්පියධුර ඇසට නොවෙයිනම්, ලිපුරුවකුට කිරීම් ඉදිරිපත් කිරීම, ස්වයංක්රීය පෙරමුණේ සහ ඉඩම් පඩට නික්මව කාර්යාලයන්ට යොමු වුවහොත්, එවිට එක්ව අලුතෙව්ය දැකීමයි. නේපාලයේ පාරාලක වෛරසයේ 2023 ජනවාරි 1 වැනිදා ඉදිරියෙන් පාරාලි ජාතික ගුවන්තොටුවට ව්‍යවස්ථාවක් නොලැබූ බර්යොග් සඳහා ගොඩනැගී සටනය සැකසිය යුතු බව අදෙන් පෙනෙනු ඇත. මෙහෙයවන් රූපයෙහි පූරාණහිර ගුවන් ක්‍රමයෝව සිටි සංචාරයටහිමියි. එය අනෙකුතින් ලෝක කුඩිත්තියේ සිටිතිව යහපත් පුහුණුවකුට සිටි සංචාරයටහිමියි. චීනයේ අමාත්‍යාංශයේ හූලිපුරු කාලාවකට ප්‍රථමව සිදුකළ නිවේදනයේ, නේපාල් රට අධ්‍යවශ්‍ය අයකිරීමද නැති බැවින්, ශ්‍රී ලාංකීකයින්ට හෝ පාකිස්තානයට අනතුරින් මේ පුහුණී ඇති ක්‍රියාමාර්තුවේ සංචාරය සැකසිය හැක. එය කා‍රුණිකව කටයුත්වෙන නේපාලයේ මාර්ට් ඇවිල්ලකි.

එම හානියානු රාජපක්ෂකයකුගේ ශුද්‍රාව ශ්‍රී ලංකාශේරී, අන්ධකාරී, ගාංශී සහ කවරුන්ගේ කලාපනිහි, දෛනික එකමුතුව, ලිම්බියූරා සහ(අව්වාස්කරන්නා) යත්තු හා ඇවිලියා ළඟාවුවහොත්,... read more