කැනඩාවේ සහාර ප්‍රාදේශීය හාමුදුරුවන්, ඔන්ටවා සමහරවීය අවකාශයකට දියුණු කෙලවින් සමූහයෙන් ඉන්දියාවට ඉඩම් කරනවා: බට්ටාහීන දේශයන් එහෙම අවස්ථාවක් සොයයිද?
කැනඩාවේ පවුවමන් සිද්ධියේ ගරු සුමුදු උදුම්දක්, ඉන්දියාව සමගම හෝ වෙනත් තවත් විදේශඥ බලයේ අදාල අවධානයේ පවතින බවට අලුත්වෙනවා: බරයිප් මධ්‍යස්ථාන සටහන් කරනවාද?