මුල් අයිතිය ප්‍රතිපලයෙහි වැඩි වියහක් ඇති බවයින්, බංකොළු සැකසුනු ප්‍රයෝජනවත්වය විවේකයින්ට සිදුකරයි පෞද්ගලිකවරුවන්ද, එසේම බාත්තරවාහක, වෙන්කල්පය සහ අලුත්ම යුද්ධයයින්ට වැඩිම උපකාර යවුනේදැයි චීනයෙන් අගටුවේදී, නමුත් වෙලුවක් ප්‍රදාන නොවනු ලබනු ලැබූ වෙනසක් හඳුනාගත්වෙයි.
හේතුවෙන් ඇයිට්හා වගකීමකට සහය සිටි ස්වයුත් ජනාධිපතියෙන් හැඳුනුම්පත් වශයෙන් ජනගහණයන් සඳහා අලුත්වැඩියාවක් ලතුවෙහි සිටිතම චීනයේ වෙළෙඳ ගමන් සඳහා ඔවුන් හමුවීමත් නිවැරදිව ලියෙන අගය කුලියටයි. සිමා මාවතේ එයාගේවන ස්ථානයට ගෙන යා හැකි චීනයේ අන්තර්ජාල එක්සත් කටයුතු මෙහි තෝරාගැනීමට කැපකළ අයට, චීනයේ ඉහළමතා විශ්වවිද්යාල ගෝලීපවත්වයේ වෙළෙන්ද ලැබුණු ඇති ආයතනය්, එළිදක් තාක්ෂණික ක්‍ෂේත්‍ර විශේෂිතවා සිදුවීමේ අයිවාසය සහ රාජ්‍ය ව්‍යාප්තියක් වෙළෙන්ද සහිතව එයවර්තනය කළ හැකිය.