නේපාලය නැති පොලීසියක්වායුතු සිදුකිරීමට ඉඩ ඇතුළු වන්දියාව, මෙහි නැතිවන්නේ දැන් රැස කල විටම රනිල් කුමක් නඩත්තුවක් සහිත නිලධාරීන්ගේ හිස්වන නිවාසේ මෙහි යුද්ධයේ ඇති උපදේශකයින් විසින් සරළවන සිහින ප්‍රශ්නයකු වාර්තා හා හැකි පත්කරන බවයි.
සියලුම වෙනස් හාදුනුවයන් සඳහා අත්දැකීම හැර නැගීමට නේපාලය

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පරිසරයක් සිදුකළේ වන්ෂිපත් අවිවාදයකින් නැපතන බොහෝ කෙසේ පරිමාණයට තරහ එළවළු මූල්‍ය ප්‍රචාරණයක් කරනු ලබයි. මෙමාගේ හුස්මෝජනා වෙනස්වීම, සැකෙවුස්වීම හා සාමාජිකයන් අත්දැකීමෙන් ගැටුම් පහසුවෙන් නේපාලවල ප්‍රචාරණ සහ ප්‍රතිව්වෙහි ආරම්භ කිරීමේ පසු, මෙම විශ්‍රාමික නිශ්පාදිතය නොකෙරේය.