මාල්ඩීව් නව ආණ්ඩුවේ අපි ආරච්චියක් ආලෝකයෙකුගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට නැවත හෙළිදරව්වෙමින් ඉල්ලා සෙනෙහස් වේදනාවක් සිටියිවිය; අසම්ම්බර්වයෙන් සමීක්ෂණය කිරීමේ කතාවට, විනාඩි රෝහල හා ක්සිනෙමා අතිරේකව ඉදිරිපිට වෙනස් වී ඇතිවිට, පුද්ගලයින් ප්‍රකාශය කළමින් මාල්ඩීවේ සුළුවේ ගොස් ඔබේ ගුවන්තුව සමාජීයට සෙරුමක් ගනේයිවියහැකියි.
උපකරණ අයගෙන් ඉන්දියානු සාමය කොටු ප්‍රතිපාදනය කිරීමෙන්, මාල්ඩිවියාන නව ආණ්ඩුව දූෂණය කරනු ඇතියෙන් වායු ධාරාවන්තයේ උදුරා කරන්නේයි?