ග්‍රීක් මැතිවරණායම්භ කියිරියාකෝස් මිටෝටකිස්ගේ සංචාරයේ දිනාගත් අලුත් සම්ප්‍රේෂානය හා සම්බන්ධතා කළාපයේදී, ඉන්දෝ-පැසිපික් යෝජනාවට එක් වීමට හෙලේනික් ජනරජයේ තීරණය සහ ඉන්දු-මධ්‍යපූර්ව-යුරෝප ආර්ථික නාලිකාවේ සමහරාකාරී කොටසක් වීමට හේතුවේ, ඉන්දියාව සහ ග්‍රීසිය අතර හේතුවක් එක්ක එකඟයකු වීමට වැඩිදුර අර්ථය එකතු කළා.
2022 පෙබරවාරි 22 වන දින ග්‍රීස් අගමැති කිරියකෝස් මිසෝටාකිස් තමන්ගේ ඉන්දියානු සංචාරය අවසන් කළේ ය. ජාතික කාර්ය සැපයුම අනුයයුතුව අගමැති කොට හැර ඉන්දියානු අගමැතිත්ම හා ග්‍රීසියනු අගමැතියාත්ම සම්පූර්ණ සැකකරු සහ ස්ථිර සංගම් සහිත නීති පොදු සංඥාව පිහිටුවා.
 
ග්‍රීසියනු අගමැතියා ඔවුන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ තරුණ හා පිටපත් සත්‍ය සහිත කේන්ද්‍රීකරන ශාලා සංවාද සඳහා සිටී.
 
සියළුවන අතර, අගමැතිට අතර සම්වාදයේ අඟමැති වූවක් නිවේදනයක් කිරීම සහිත සැකකරන්නට හා 2030 ක් දක්වා තැපැල් වෙළඳාම දෙදෙනකු කිරීම කහපු දැක් වලටත් විශාල වශයෙන් ඉදිරියට ඉන්ධන කිරීමට ඉන්ධන කෙරෙති.
 
නැනොු තාක්ෂණ, පාරිසරික ඉන්ධන, පුනාර්ගතකරණය, ශුද්‍ධ ශක්ති උත්පාදනය