හොඳම සමගාමිත්වයක් සහ සුවිශේෂි සංසදන වලින් අඩුපාඩු කිරීම සඳහා, දැන්ම අවසන් ව්යක්තියේ ශ්‍රේණියන් වබලා විකාශයට පැමිණෙන හැකියාව සාදාගැනීමට අන්තර්ජාතික ආර්ථික අනුවාදය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍යයි.
බාහිර කටයුතු අමාත්‍ය S Jaishankar මැතිතුමා මෑතකදී කියා සිටියේ, අම්‍රිත කාලය සැලසුම් කෙරුමක් යටතට සම්බාධවත් ජාතික බලය වර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉන්දියාවට ඇත. එමතින් සංවර්ධිත ආර්ථිකයක් සහ ප්‍රමුඛ ගෝලීය ශක්තියක් පැමිණය කෙරුමක් ගැනාකොර ගැනීමක් විසින් පාලනය කරනවා.
 
"ගෝලු වරයාවල අගයක් නැති සැමවිටිදා ප්‍රමුඛ ආර්ථිකයක් වන, කෑමට මේ දශාවක තවදුරටත් අපිට කේන්ද්‍රීකෘත ජාතික බලයන් සැලසුම් කිරීමක් අවශ්‍යයි විසින් අපට ඉදිරිපිට විවිධ ඡන්ද ශක්තියන් හෝ ස්වයංකීය වරම් විසින් නොබැඳුනුව නෝකා කර "විවිධ ඡන්ද ශක්තියන් හෝ ස්වයංකීය වරම් විසින් නොබැඳුනුව නෝකා කර ගනීමට සැපයිය යුතුය." කියයි Jaishankar මැතිතුමා ෆෙබ්රවාරි 29 දින 8 වන ආසියානු ආර්ථික සංවාදයේ මුල් අමාත්‍ය කථා කිරීමේදී කියා සිටිය.
 
පූනේ ජාතික කේන්ද්‍රය සහ බාහිර උපදේශ අමාත්‍යාංශය විසින් සමාන්වීම් වලට ලක්වූ ආසියානු ආර්ථික සංවාදයේ මුල් සමුහිටක් සම්මුඛවූ විෂය වේ: 'අයින්ගේ කාලාන්තරයේ භූ-ආර්ථික අභියෝග'.
 
ගෝලියා දකුණේ සම්මුඛ වන අභියෝග
 
Geo-economics කීපයෙක් වනුයේ වාණිජ චැනල්වල ක්‍රියාකරවා ගැනීමට පැවරිපෑම ගනුදෙනු මෙන් ඉදිරිපත් කරයි. ඕවිට වාසි, තාක්ෂණයේ බෙදාහැරීම සහ මුදල් සබඳතා සවිය පිරිවාසය වනු ඇත.
 
අපට පතිරණ වලින් හෙදිවා අනෙකුත් ගෝලෝ ඩුන්දුකරයාවලින් වැඩි අන්තර් අයිතිය වරප්‍රසාදයට ඉඩ නැති මහජන බරවානට වඩා විස්මය සහ ස්වච්ඡන්දය ප්‍රධාණවත්ව තැබී තිබෙන ලෝකයක ඇත්නම්.
 
ගෝලියා ප්‍රජා බැරකාරවත් කිරීමේදී ගෝලු ක්‍රමසංවේගය හා අධ්‍යාපනික රන්නොටු, විශ්ලේෂණහොලියක් වශයෙන් වැඩි සම්බන්ධතා ප්‍රසංශිඞව නිවැරදි කරනු ලැබිය යුතුය.
 
අති ප්‍රසිද්ධ ඒකකයේ ඊළඟ මාර්ගයේ සමූහයක් ගෝලා දේශගත වීමට ප්‍රවර්තනවත් කරඔයාවලින් විස්මය ඇතිවූද? නැත හෝ, ගෝලෝ මුසුල සැලැස්වීම් ක්‍රමයක් සවිකරන්නට ගෝලෝ මුසුල සම්මුඛ ඇරඹීමට හෝ ගෝලු සමාජ ප්‍රත්‍රපාඨ සැලැස්වීමට හෝ එහි සියලු අයටත් විජය ලබා ගන්නා හෝ,.
 
අද, සැකකරමින් Daniel C. Esty කියනුයා සහ අයන්තර් කාලීන අර්බුදයේ අංශ අධ්‍යාපනික රන්නොටු සඳහා කේන්ද්‍රී සංශෝධන කරමින් අංශ අධ්‍යාපනික රන්නොටු සඳහා කේන්ද්‍රී සංශෝධන අධ්‍යාපනික රන්නොටු සම්බන්ධ වනු ලැබී තිබෙන්නේ අධ්‍යාපනික රන්නොටු කරමින්, ඔවුන්ගේ අනුවාදයයි.
 
දකුණු ආසියාවේ ආර්ථික වර්ධනය
 
2024 AEDේ මුල් සමුහිටක් සම්මුඛ විශය දකුණු ආසියාවේ ආර්ථික ඒකාබද්ධතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි. කෙසේද වුවත්, තරම්ක සකරු ළගට දකුණු ආසියාවේ ආර්ථික ඒකාබද්ධතාවය සමන්විත ගෝලු ආර්ථික පිළිවෙලට කරා ගැනීමක් අවසානවා යුද්ඔයාවලින් බැඳ ගනිය යුතුය.
                                                       
ආර්ථිකව එකාබද්ධ නොවීමේ අභියෝග
 
තඹ ජිරවරෙයින්ගේ ප්‍රමිතිය සහ යහපතය සහ යැපුම් සබඳතාකතුවක් ඇතුළත් දකුණු ආසියාව කුමක්ද එකාබද්ධ කරගත් කළුවරක් වී මේ යසියේ